Dua for forgiveness and righteousness

Ya Allah tou rehman hay raheem hay, mujhay aur meri qaum ko mauf kar un tamam gunahon Kay leay jo hum say janay anjanay main sar zad huey. Humain sahi rasta dikha aur us pay chalnay ki toufeeq day. Humain apnay sath k insano ki aur teri di hue zindagi ki qadr karna sikha aur sabr aur bardasht ki hidayat day. Hum gunah gar hain un tamam mazloom bhaion/behno k Jin ko humari nadani ki wajah say takleef pohunchi. Ya Allah un ko sabr aur humain maufi day aur agay humain sahi rastay pay chalaa.

– Sent from Gmail for Android

Posted via email from Hasan ’s Timeline … | Comment »